Mestreech Veuroet
  Maastricht Vooruit        

Staatscourant d.d. 24/08/1901, koninklijk besluit nr. 55.

"No. 539. VEREENIGING: Maastricht Vooruit, te Maastricht."

Naam en doel der vereeniging

Art. 1. De vereeniging opgericht 1 October 1899 is gevestigd te Maastricht en draagt den naam van: Maastricht Vooruit. De vereeniging is aangegaan voor een tijdvak van 29 jaren en 11 maanden, te rekenen van den dag der oprichting, zijnde 1 October 1899. Tijdig voor het einde van voormelden duur der vereeniging zal door de algemeene vergadering, op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 8 bepaald , over de verlenging van dien duur behoudens de Koninklijke goedkeuring worden beslist.
Art. 2. Het doel der vereeniging is het vreemdelingenverkeer en de algemeene welvaart van plaatselijke neringen, handel en nijverheid te bevorderen. De middelen tot bereiking van het doel zijn het houden van optochten door de plaatselijke overheid goedgekeurd, het geven van muziekuitvoeringen, het organiseeren van etalagefeesten (zoogenaamde fêt d'étalage) en bet beleggen van vergaderingen waarop de belangen der plaatselijke neringen, handel en nijverheid worden besproken. De onkosten die noodig zijn ten einde de middelen ter bereiking van het beoogde doel te kunnen aanwenden, worden bestreden door het heffen eener jaarlijksche contributie voor de leden , alsmede door de entree-gelden van geïntroduceerde vreemdelingen op de feesten.

Leden

Art. 3. De vereeniging bestaat uit een onbeperkt aantal leden. Om als lid te worden voorgedragen moet de aanvraag daartoe schriftelijk aan het bestuur worden gericht. De aanneming van leden geschiedt door het bestuur met meerderheid van stemmen. Ingeval een lid door onbetamelijk gedrag stoornis mocht veroorzaken , zal het bestuur over diens tijdelijke of geheele ontzegging van het lidmaatschap op de vereeniging beslissen. De met verlies van lidmaatschap gestrafte leden hebben geen de minste aanspraak op terugvordering der voor het loopende jaar gestorte contributie, noch op het actief der vereeniging.

Bestuur

Art. 4. Het bestuur, bestaande uit 24 leden , uit wier midden eeu voorzitter en diens plaatsvervanger, een secretaris en diens plaatsvervanger, benevens een penningmeester worden benoemd, belast met de handhaving en de toepassing van de statuten e P met de uitvoering der besluiten in de algemeene vergaderingen genomen. Alle de bestuursleden worden door de leden bij volstrekte meerderheid van stemmen gekozen. De voorzitter en de secretaris of hunne plaatsvervangers dragen zorg voor de uitvoering der besluiten van het bestuur en vertegenwoordigen de vereeniging in en buiten rechten, mits vooraf daartoe gemachtigd door het bestuur.
Art. 5. De leden van het bestuur hebben zitting voor den tijd van 3 jaar, ingaande voor het eerste drietal 1 October 1899 , voor liet tweede drietal 1 October 1900 , en voor het derde drietal 1 October 1901. Zij blij ven fungeeren totdat de nieuwe verkiezing over hunne eerbenoeming of vervanging heeft beslist. i 'Jaarlijks in de maand October treedt, volgens een door het es tuur op te maken rooster, een-derde der bestuursleden af, och de aftredenden zijn terstond herkiesbaar. U het ontstaan van eene of meer vacaturen in het bestuur zijn de overblijvende bestuursleden , mits minstens 13 in getal , bevoegd , gedurende het loopende jaar de vereeniging te leiden ; indien het getal der overblijvende bestuursleden minder dan 13 bedraagt, moeten de vacaturen zoo spoedig mogelijk worden aangevuld.

Vergaderingen

Art. 6. De vergaderingen worden onderscheiden in: a. Bestuursvergaderingen. b. Algemeene vergaderingen. De bestuursvergaderingen worden belegd door den voorzitter of diens plaatsvervanger in overleg met den secretaris cf diens plaatsvervanger. De algemeene vergaderingen worden door het bestuur vastgesteld. Alle vergaderingen worden geleid door den voorzitter of diens plaatsvervanger en bij afwezigheid of ontstentenis van dezen, door een der overige bestuursleden. Jaarlijks wordt minstens e'éne algemeene vergadering der leden gehouden en wel in de maand October, waarin: 1°. door den secretaris verslag wordt gedaan nopens den toestand der vereeniging over het afgeloopen ]aar, en door den penningmeester financieele rekening en verantwoording over zijn beheer gedurende datzelfde jaar; 2°. de verkiezing plaats heeft van bestuursleden ter vervanging van aftredenden , en 3°. verdere belangen der vereeniging worden voorgesteld en besproken.

Algemeene bepalingen

Art. 7. Da vereeniging kan niet ontbonden worden zoolang 24 bestuurs- of gewone leden de instandhouding vorderen. Behoudens het bepaalde bij art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek, worden bij ontbinding der vereeniging hare bezittingen en haar archief tijdelijk in bewaring gegeven aan het bestuur der gemeente Maastricht.
Art. 8. In de bepalingen dezer statuten kan geene verandering gebracht worden , dan behoudens nadere Koninklijke goedkeuring en krachtens een besluit, genomen in eene daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering, waarin ten minste drie vierden der leden moeten tegenwoordig zijn ; twee derden der stemmen moeten met dit besluit instemmen. Bij onvoldoende opkomst wordt eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan ter zake wordt beslist met twee-derde der stemmen der aanwezige leden.
Art. 9. Nadere bijzonderheden betreffende de toelating en de contributie der leden, de werkzaamheden der leden van het bestuur, en het nemen van besluiten zoo in de bestuurs-als in de algemeene vergaderingen , worden bij huishoudelijk reglement geregeld. Dit huishoudelijk reglement mag geene bepalingen bevatten strijdig met die der statuten. (Volgen de onderteekeningen.)

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 5 Aug. 1901 n°. 55.

Mij bekend,

De Minister van Justitie,

J. A. Loeff.